INCOME TAX © 2021

Biuro Rachunkowe Online INCOME TAX

 

KONTAKT 

Polityka prywatności

Biuro rachunkowe online usługi księgowe online

Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, poz. 1) zwane dalej „RODO”:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mateusz Żurek (zwana dalej:
Administratorem) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: INCOME TAX Mateusz Żurek,
NIP: 6482793780.
Z Administratorem można się kontaktować pod adresem mailowym:
incometax.zabrze@gmail.com

 

2. W firmie nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach, m.in. dla prawidłowej
realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także
celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz
obrony przed takimi roszczeniami, jeżeli takie się pojawią.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony
umowy;
 art. 6 ust. 1 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków
ciążących na Administratorze takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe;
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak
ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego
przetwarzania danych, tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również
przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co
najmniej 6 lat od odpowiednio zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy.

 

6. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora ( tj.
pracownikom, prawnikom, księgowości) lub podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.

 

7. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

 

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo
do:
 żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych;
 żądania od Administratora sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
 żądania od Administratora usunięcia Pana/Pani danych osobowych;
 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 przenoszenia Pana/Pani danych osobowych;

 wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne
dla zawarcia i realizacji łączącej Pana/Pani z Administratorem umowy.

 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji lub profilowania, o którym mowa z art. 22 RODO.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
 kontakt e-mailowy pod adresem: incometax.zabrze@gmail.com
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Administrator

INCOME TAX